Księgi handlowe

W ramach umowy o prowadzenie rachunkowości deklarujemy usługi obejmujące:

  • sporządzanie ksiąg handlowych, wymaganych ewidencji i deklaracji
  • monitorowanie zapłaty należności w cyklu dziennym / tygodniowym / miesięcznym
  • przekazywanie Klientowi bilansu oraz rachunku wyników w cyklu miesięcznym/kwartalnym
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz organizację i współudział w przebiegu badań przeprowadzanych przez audytorów
  • nieodpłatny dostęp online do programu oraz wyników firmy zgodnie z życzeniem Klienta
  • sprawozdawczość okresową do GUS, NBP, PFRON, Urzędu Marszałkowskiego
  • udzielanie informacji i wyjaśnień związanych z powierzonymi sprawami
  • konsultacje księgowe i doradztwo podatkowe
  • reprezentowanie Klienta przed organami kontroli.

Dokumenty źródłowe przekazane nam w oryginale / kopii / wersji skan są rejestrowane w systemie NOKEY CRM jako teczka podatkowa danego miesiąca. Konstrukcja systemu zapewnia upoważnionym osobom kontrolę etapów procesu usług od czynności wstępnych, weryfikacji aż do wydruku dokumentacji finansowo-księgowej i przekazania Klientowi pisemnych uwag i zaleceń. Na życzenie Klienta generujemy zestawienia i analizy wykorzystywane do controllingu oraz sporządzamy i wysyłamy do dłużników przypomnienia i wezwania do zapłaty. Dokumentacja finansowo-księgowa jest przekazywana Klientowi w okresach miesięcznych lub archiwizowana w naszej siedzibie, zgodnie z oczekiwaniami Zleceniodawcy usług.

Usługi wykonuje wykwalifikowany zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem, nadzorowany przez doradców podatkowych. Naczelną dewizową w relacjach z naszymi Klientami jest dbałość o ich interesy, rzetelność, profesjonalizm, poszanowanie prawa oraz zasad etyki zawodowej i poufności.

        NOKEY sp. z o.o. 
directional. Bocheńskiego 96A
40-816 Katowice

        E-mail:
mailbiuro@nokey.pl  
sekretariat@nokey.pl
GG: 8601363

        Telefon/faks: 
telefon+48 32 258 54 32 
+48 32 259 71 62 
+48 32 259 83 28

        NIP: 634 013 57 59
infoREGON: 008064241 
KRS: 0000154382